ESCOLA SÚNION ○ Barcelona

Premi A+ a "la Arquitectura de Edificios
para la Educación", 2010

Barcelona, Espanya


El projecte pedagògic de la Escola Súnion està creat sobre tres conceptes principals: el sentit del respecte, la capacitat de auto-concentració i la constitució de una comunitat. Aquests tres principis es tradueixen per un costat en una connexió visual entre els diferents volums edificats i per altre en una transparència màxima entre els diferents espais de treball, siguin aules, seminaris o despatxos.

Un principi operatiu de passadís – armari organitza l’ espai de circulació. A cada planta i donant façana a carrer, s’ han disposat unes caixes de fusta per l’ intercanvi formal entre alumnes. Aquesta idea generadora del projecte, circulacions actives i àrees d’ intercanvi, constitueixen la columna vertebral d’ una proposta dinàmica i enriquidora del conjunt, afavorint “espacios de roce” dispersats per tot el centre. Paral·lelament, la voluntat de dotar a cada planta de punts específics de interrelació i intercanvi de informació entre alumnes i professors, genera una distribució per planta al voltant d’ un nucli central compacte, composat per sales de seminaris i despatxos.

L’ accés a la escola s’ ha pensat com una dilatació de la vorera. Aquest espai, que funciona com un espai privat participat, en tant que es una extensió de l’ espai públic (ep), es desenvolupa a doble alçada accentuant el ritual d’ accés a la Escola, i donant-li una escala urbana.


Barcelona, Espanya ● Promotor : Escola SUNION, Generalitat de Catalunya ● Equip : Estructura : BOMA, Instal·lacions : PGI, Economista : GQS ● Programa : Escola ● Superfície de Rehabilitació : 4.502,00 m2 Superfície d’extensió : 1.638,00 m2. Total : 6.140,00 m2 ● Pressupost : 5.731.466,00 euros. Rati : 933 euros/m2 ● Fase : Entregat al 2016 ● Fotògraf : Adrià Goula.


Notícies relacionades