ILLA MIXTA EL SUD AL NORD ○ Evry

41 habitatges socials, 314 habitatges lliures, residència joves policies, 394 aparcaments, activitats

Evry, França


L’objectiu d’aquest projecte és la reordenació urbana de l’illa RZ en el barri de l’Ajuntament de la ciutat d’Evry a França, dins del sector de la ZAC Centre-Ville. Es tracta de la creació de 355 habitatges i aparcaments en un barri en plena transformació urbana.

El Sud al Nord: la reordenació de l’edificació del projecte respon a la voluntat de portar la lluminositat al cor de l’illa i al llarg de l’avinguda François Miterrand. La creació d’un espai comú ben assolellat ens condueix a treballar curosament la densitat i la compacitat dels volums edificats. Els volums es van escalant a partir d’una escala humana de PB+3 o PB+4 (els edificis situats al Sud) fins a una escala urbana més densa on els edificis arriben fins a PB+16 (els edifici situat al Nord). Així alliberem sòl no construït i garantim una bona il·luminació natural. Les plantes baixes tenen un intercanvi dinàmic amb l’espai públic.

L’espai privat participat (EPP): la proposta integra el vector humà i el vector temps, i aposta per la qualitat de vida, l’apropiació de l’espai comú de cada copropietat per afavorir l’intercanvi i la cohesió social..

El sòcol: el programa d’aquest projecte no inclou ni comerç ni terciari, i molt poc habitatge en planta baixa. Per tant, el codi genètic de l’illa recau en la reflexió del sòcol. L’aparcament  que surt de l’interior de l’illa permet efectuar un treball d’unió entre els diferents edificis, facilitant així una lectura urbana homogènia del conjunt. Un gran «jardí elevat», paisatgístic, en el centre de l’illa acompanyarà aquest idea. La creació d’un aparcament a peu de carrer permet controlar el cost general i minimitzar el moviment de terres.


Cogedim Résidence.  ● Arquitectes urbanistes : Archikubik mandataires, DVVD, ECDM. ● Paisatgisme: RAPHIA ● Estructures: COTEC ● Enginyeres Incendis : BET CASSIO ● OCT: BTP Consultants ● Programa: 41 Habitatges socials, Residencia Jeunes Policiers (VEFA a SNI), 314 Habitatges lliures i 394 places d’aparcament ● Superfície: 25.288m2 ● Coste: 18.089.000 euros (Archikubik : pàrquing + D1, D2 et C) ● Fase : Primera fase entregada març 2016, segona fase entrega prevista al desembre 2016, tercera fase PCM.


Notícies relacionades