PINK GARDEN ○ Montpellier

22 habitatges de venda lliure, 9 habitatges de protecció oficial

Montpellier, França


L’illa objecte del projecte es troba al sector 1 de l’extensió ZAC Port Marianne-Parc Marianne, de Montpellier. La posició urbanística adoptada per l’edifici consisteix en tractar les tres escales alhora: la metropolitana, la urbana i la humana.

A escala metropolitana, la morfologia de l’edifici correspon a una reinterpretació de la volumetria desitjada per la ZAC. Es proposa un principi operatiu de caixes apilades que modifiquen l’escala general de l’edifici donant-li un nou ordre urbà. La permeabilitat del sòcol, des de l’espai públic (EP) del carrer i l’espai privat participat (EPP) de l’interior d’illa, aporta una comunicació visual entre el carrer exterior i el jardí interior, i estableix un diàleg a l’escala urbana.

Finalment, l’escala humana, es reflexa en el treball sobre l’espai privat participat (EPP) dins del projecte. Al hall d’entrada a l’edifici, es col·loca una sala comuna d’exercicis i una zona de jocs infantils, un espais de trobada, que afavoreixen la cohesió social i l’intercanvi entre els habitants.

La profunda mutació econòmica i social actual, es recolza amb les noves eines de l’era digital i necessita de noves tipologies d’habitatge. Els « extra-espais », situats en els extrems de les circulacions comunes de les plantes, són espais de vida innovadors que acompanyen la reconfiguració d’una família en el temps. Les necessitats de les famílies recomposades, o les monoparentals, el treball a distància, o l’acollida puntual d’algú proper, afavoreixen l’aparició d’aquests petits espais nobles de 8 m2, però que són suficientment grans per acollir tot un ventall de trajectòries personals.


Ubicació : Montpellier ● Promotor : KAUFMAN ET BROAD ● Equip : ARCHIKUBIK ● Estructura : PER Ingénierie ● Instal·lacions : Duran ● Programa : 31 habitatges (3 socials, 6 Pass foncier y 22 lliures) ● Superfície : 2.330 m2 ● Pressupost : 2.931.430 euros